W霩ki wid這we - logo
 
Regulamin
§1
Definicje

W treści niniejszego Regulaminu następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. "Administrator" - oznacza firmę HEPI, ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź, NIP: 725-000-38-36, REGON: 004283549.
 2. "Klient" - oznacza firmę lub osobę fizyczną zamawiającą usługę/usługi świadczone przez Administratora.
 3. "Użytkownik" - oznaczą firmę lub osobę fizyczną przeglądającą i korzystającą z zasobów udostępnionych przez Administratora.
 4. "Usługa" - oznacza usługę/usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta.
 5. "Faktura" - oznacza dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Klienta płatności za Usługę świadczoną na jego rzecz przez Administratora.
 6. "Okres Abonamentowy", "Opłata Abonamentowa", "Okres" - oznacza okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Administratora z tytułu świadczonych Usług, wskazanych przez Administratora na Fakturze.
§2
Postanowienia ogólne
 1. Serwis Administratora jest internetowym serwisem ogłoszeniowym.
 2. Celem serwisu Administratora jest prezentacja ogłoszeń i reklam.
 3. Rejestracja wszystkich Użytkowników odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach WWW (https://www.widlaki.pl/register.php). Wpisy do bazy danych są tworzone automatycznie na okres:
  • 14 dni w przypadku ogłoszenie wyróżnionego, po tym okresie stają się ogłoszeniami bezpłatnymi.
  • bez określonego terminu ważności - w przypadku ogłoszenia bezpłatnego.
 4. Administrator wysyła Klientowi Fakturę VAT za zamówione usługi w ciągu 7 dni roboczych od daty dodania ogłoszenia wyróżnionego.
 5. Jeżeli w okresie 7 dni Administrator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty to ważność ogłoszenia przedłużana jest o długość opłaconego przez Klienta Okresu Abonamentowego.
 6. Jeżeli w okresie 14 dni nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w §2 pkt. 5 ogłoszenie zostaje zmienione na ogłoszenie bezpłatne.
 7. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, pełne dane firmy) podczas dodawania wyróżnionego ogłoszenia. Wpisanie przez Klienta nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania ogłoszenia przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta Klienta przed upływem 30 dni, o ile ogłoszenie zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenie usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
§3
Świadczenie usług
 1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową w przypadku ogłoszenie wyróżnionego lub bez uiszczania opłaty w przypadku ogłoszenia bezpłatnego, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
  • Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
  • Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
  • Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
  • Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.
§5
Opłata abonamentowa
 1. Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że:
  • Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,
  • Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 3. Istnieje opcja świadczenia przez Administratora usługi w opcji darmowej - w takim wypadku Usługa świadczona jest z ograniczeniami.
  Istnieje możliwość zamiany Usługi darmowej w płatną - po takiej zmianie Usługa jest świadczona bez ograniczeń w okresie obowiązywania Okresu Abonamentowego.
§6
Zaprzestanie świadczenia usług
 1. Administrator zaprzestaje świadczenia usług po upływie 14 dni od rejestracji wpisu w przypadku nie uiszczenia opłaty za zamówione usługi w tym terminie na konto bankowe Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług może też nastąpić po upływie Okresu Abonamentowego, o ile nie dokonano wpłaty na kolejny okres.
 2. Klient może zakończyć współpracę z Administratorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na brak roszczeń odnośnie wniesionej Opłaty Abonamentowej.
 3. Zabronione jest stosowanie wszystkich programów/automatów które umożliwiają klikanie w linki w serwisie (np. w celu aktualizacji bezpłatnych ogłoszeń).
 4. Aktualizacja bezpłnych ogłoszeń możliwa jest jeden raz na 24 godziny.
 5. Niezastosowanie się do punktu 3 i 4 §6 regulaminu będzie równoznaczne z usunięciem konta oraz wszystkich ogłoszeń danego użykownika i blokadą adresu IP.
§7
Przeniesienie odpowiedzialności
 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść prezentowanych ogłoszeń,
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
  • niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 2. Administrator zachowuje prawo do:
  • modyfikowania niniejszego Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Serwis Administratora, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy oferto dawcą (Klientem), a Użytkownikiem serwisu.
 2. Prezentowanie w serwisie Administratora treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
 3. Klienci rejestrujący się w serwisie Administratora wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje strony Umowy o korzystanie z usług Administratora od dnia 01-09-2010r.
© 2008 Hepi.pl Regulamin | Fair Play | O nas | Reklama
Og嚙緻szenia z domen: wozkiwidlowe24.pl | widlaki.pl | podnosniki.pl   Zobacz pełną listę domen >>
facebook